fbpx
loading

Traditional Vinyasa, Yog Nidra and Pranayama

Vinyasa Session:

As a certified yoga teacher, I am dedicated to helping my students experience the physical and mental
benefits of yoga through a dynamic and invigorating practice.

My Vinyasa sessions are as traditionally taught in Mysore. We flow from one pose to the next with synchronized breath, creating a moving meditation that promotes strength, flexibility, and mindfulness. Each class is thoughtfully designed to meet the needs of all students, regardless of their level of experience.

During the class, I guide students through a series of postures that are sequenced to build heat,
challenge the body, and calm the mind. My cues are clear and concise, allowing students to move with
confidence and grace.

https://youtube.com/shorts/Y975d2XzZ90

The class typically begins with a centering and grounding practice, such as a brief meditation or
breathing exercise. From there, students will warm up the body with sun salutations and other flowing
movements, which help to increase circulation, build heat, and prepare the muscles for deeper stretches
and more challenging poses.

Throughout the class, I will guide students through a variety of standing and seated postures, including
forward folds, twists, backbends, arm balances and inversions. Each pose will be linked to the breath,
with students flowing from one pose to the next in a smooth, continuous sequence.

The class will end with a cooling down period, which may include gentle stretching and a final relaxation
pose, such as savasana or Yog Nidra. Students will leave feeling energized, centered, and more
connected to their bodies and their breath.

Priyank Jain

Come join me on the mat and experience the transformative power of yoga for yourself!

Yog Nidra:

Yoga Nidra is a form of guided meditation that is practiced while lying down in a comfortable position,
usually on a yoga mat. The practice involves deep relaxation and a state of consciousness that is
somewhere between wakefulness and sleep.

During the practice of Yoga Nidra, students will be guided through a series of stages that help to release
physical, emotional, and mental tension. This is done by focusing on different parts of the body, using
the breath to deepen relaxation, and guiding the mind to a place of stillness and peace.
The practice typically begins with the students setting an intention for the practice and finding a
comfortable position. It can be something as simple as, „I am practicing Yoga Nidra to relax and rejuvenate my body and mind.”

Then, I will lead the students through a series of visualizations, breath awareness, and body scans that
help to relax and release tension. The practice may also include the use of affirmations to help the
students connect with a deeper sense of calm and peace.

The practice of Yoga Nidra is beneficial for a wide range of people, including those who suffer from
stress, anxiety, insomnia, or chronic pain. It has been shown to be an effective tool for reducing stress
and improving overall well-being. With regular practice, Yoga Nidra can help to cultivate a deeper sense
of awareness and relaxation in daily life.

Pranayama Session:

Pranayama, or the practice of controlling the breath, is an essential part of any yoga practice. Students
will learn a variety of breathing techniques that can help to balance the body and mind, reduce stress,
and increase overall well-being.

Throughout the 45-minute class, I will guide students through each technique, offering modifications and variations as needed to accommodate different levels of experience and ability. Students will also have the opportunity to ask questions and receive personalised guidance.

Overall, pranayama class will be a wonderful opportunity for students to deepen their understanding of
the breath and experience the many benefits of this powerful practice.

Priyank Jain

Introduction & Teachers:

Priyank is a dynamic and passionate yoga teacher from India who brings a wealth of experience and knowledge to his classes. Priyank’s journey with yoga began in the vibrant cities of Mysore and Bangalore, where he trained in the powerful and dynamic practice of Vinyasa Yoga. His teachers were none other than the renowned Grand Master Akshar (A true Himalayan yogi) and Acharya Rakesh (Fonder of Samyak Yoga), who helped him develop his practice and hone his teaching skills.

Professional life:

Priyank’s expertise doesn’t end there. Prior to becoming a yoga teacher, he worked as an International Business Consultant for 15 years and holds both an MBA and an MSc in the field of international business & trade. He has traveled and worked in over 45 countries across the Globe.

After experiencing a personal crisis, he began to re-evaluate his life and his priorities. He realized that his demanding career in the corporate world was no longer fulfilling, and he yearned for a deeper sense of purpose and connection to his inner self. That’s when he turned to yoga as a means of finding balance and healing.

As he delved deeper into his practice, he discovered that yoga not only helped him physically but also mentally and emotionally. It provided him with a sense of clarity, peace, and purpose that he had never felt before. He was amazed by the transformative power of yoga and how it positively impacted every aspect of his life.

Inspired by his own personal journey, he made the decision to leave his career in the corporate world and pursue a career in teaching yoga. He wanted to share the gift of yoga with others and help them experience the same transformation that he did.

This unique combination of skills and experience allows him to bring a fresh perspective to the practice of yoga and offer his students a holistic approach to health and wellness.

Teaching style:

Priyank’s teaching style is infused with the dynamic and flowing nature of Vinyasa Yoga, as well as the precision and alignment principles of his lineage. His classes are energetic, challenging, and inspiring, and he brings a contagious enthusiasm to every session. Whether you’re a beginner or an experienced yogi, Priyank’s classes will leave you feeling energized, empowered, and inspired.

Overall, Priyank is a true gem in the world of yoga. His unique blend of business acumen and yoga expertise makes him a valuable and sought-after teacher, and his passion for the practice is contagious. If you’re looking to take your practice to the next level and explore the transformative power of yoga, look no further than Priyank.

Language: English

Limited number of spaces

Date & time: Sunday 28.05.2023
14:00 – 16:30 Vinyasa + Yoga Nidra + Pranayama
15:45 – 16:30 Pranayama only


Tradycyjna Vinyasa joga, joga Nidra oraz Pranayama

Sesja Vinyasy:

Jako certyfikowany nauczyciel jogi, jestem zobowiązany do pomagania moim uczniom w doświadczaniu fizycznych i umysłowych korzyści płynących z jogi poprzez dynamiczną i pobudzającą praktykę.

Moje zajęcia Vinyasy są prowadzone zgodnie z tradycyjnym nauczaniem w Mysore. Przenikamy od jednej pozycji do następnej z synchronizowanym oddechem, tworząc medytację w ruchu promującą siłę, elastyczność i uważność. Każda lekcja jest starannie zaplanowana, aby spełnić potrzeby wszystkich uczestników, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.

Podczas zajęć prowadzę uczniów przez serię pozycji, które są sekwencjonowane w celu wytworzenia ciepła, wyzwania dla ciała i uspokojenia umysłu. Moje wskazówki są jasne i zwięzłe, co pozwala uczniom poruszać się z pewnością siebie i wdziękiem.

Zajęcia zazwyczaj zaczynają się od skoncentrowania się i ugruntowania praktyki, takiej jak krótka medytacja lub ćwiczenia oddechowe. Następnie uczestnicy rozgrzewają ciało poprzez powitania słońca i inne płynne ruchy, które pomagają zwiększyć krążenie, wytworzyć ciepło i przygotować mięśnie do głębszych rozciągań oraz bardziej wymagających pozycji.

W trakcie zajęć prowadzę uczniów przez różnorodne pozycje stojące i siedzące, takie jak skłony do przodu, skręty, zginanie do tyłu, równoważenie na rękach i inwersje. Każda pozycja będzie powiązana z oddechem, a uczniowie będą płynnie przechodzić od jednej pozy do następnej w gładkiej, ciągłej sekwencji.

Zajęcia kończą się okresem schładzania, który może obejmować delikatne rozciąganie i końcową pozycję relaksacyjną, taką jak savasana lub Yog Nidra. Uczestnicy opuszczą salę czując się pełni energii, wyważeni oraz bardziej związani ze swoim ciałem i oddechem.

Priyank Jain

Dołącz do mnie na macie i doświadcz sam przekształcającej mocy jogi!

Joga Nidra:

Joga Nidra to forma prowadzonej medytacji praktykowanej w pozycji leżącej na wygodnej podkładce, zwykle na macie do jogi. Praktyka ta polega na głębokim relaksie i stanie świadomości gdzieś pomiędzy czuwaniem a snem.

Podczas praktyki jogi nidry uczniowie będą prowadzeni przez serię etapów, które pomagają uwolnić napięcie fizyczne, emocjonalne i umysłowe. Jest to realizowane poprzez skupienie się na różnych częściach ciała, wykorzystanie oddechu do pogłębienia relaksacji i prowadzenie umysłu do miejsca ciszy i spokoju.

Praktyka zwykle rozpoczyna się od ustanowienia intencji przez uczniów i znalezienia wygodnej pozycji. Może to być coś tak prostego jak: „Praktykuję jogę nidrę, aby zrelaksować i odnowić swoje ciało i umysł.”

Następnie prowadzę uczniów przez serię wizualizacji, uważności na oddech i skanowanie ciała, które pomagają zrelaksować się i uwolnić napięcie. Praktyka może obejmować również stosowanie afirmacji, aby pomóc uczniom połączyć się z głębszym poczuciem spokoju i ciszy.

Praktyka jogi Nidra jest korzystna dla szerokiej grupy osób, w tym tych cierpiących na stres, lęk, bezsenność czy przewlekły ból. Wykazano, że jest to skuteczne narzędzie do zmniejszania stresu i poprawy ogólnego samopoczucia. Praktyka regularna Jogi Nidra może pomóc rozwijać głębszą świadomość i relaksację w codziennym życiu.

Sesja Pranayama:

Pranayama, czyli praktyka kontroli oddechu, jest istotnym elementem każdej praktyki jogi. Uczniowie nauczą się różnych technik oddychania, które mogą pomóc zrównoważyć ciało i umysł, zmniejszyć stres i zwiększyć ogólne samopoczucie.

W ciągu 45-minutowej lekcji, będę prowadzić uczniów przez każdą technikę, oferując modyfikacje i warianty w miarę potrzeb, aby dostosować się do różnych poziomów doświadczenia i zdolności. Uczniowie będą mieli również możliwość zadawania pytań i otrzymywania indywidualnych wskazówek.

Ogólnie rzecz biorąc, zajęcia pranayama będą wspaniałą okazją dla uczniów do pogłębienia zrozumienia oddechu i doświadczania licznych korzyści płynących z tej potężnej praktyki.

Język: angielski

Ilość miejsc ograniczona liczy się kolejność wpłat

Data i czas: niedziela 28.05.2023
14:00 – 16:30 Vinyasa + Joga Nidra + Pranayama
15:45 – 16:30 tylko Pranayama

Priyank Jain

Wprowadzenie i Nauczyciele:

Priyank, to dynamiczny i pełnego pasji nauczyciel jogi z Indii, który wnosi bogate doświadczenie i wiedzę do swoich zajęć. Przygoda Priyanka z jogą zaczęła się w tętniących życiem miastach Mysore i Bangalore, gdzie trenował mocną i dynamiczną praktykę jogi Vinyasa. Jego nauczycielami byli renomowany Wielki Mistrz Akshar (prawdziwy himalajski jogin) i Acharya Rakesh (założyciel Samyak Yoga), którzy pomogli mu rozwijać praktykę i szlifować umiejętności nauczania.

Życie zawodowe:

Ekspertyza Priyanka nie kończy się na tym. Przed zostaniem nauczycielem jogi pracował jako międzynarodowy konsultant ds. biznesu przez 15 lat i posiada zarówno tytuł MBA, jak i MSc w dziedzinie międzynarodowego biznesu i handlu. Podróżował i pracował w ponad 45 krajach na całym świecie.

Po przeżyciu kryzysu osobistego zaczął przewartościowywać swoje życie i priorytety. Zdał sobie sprawę, że jego wymagająca kariera w korporacji przestała go satysfakcjonować i pragnął głębszego poczucia celu i połączenia ze swoim wewnętrznym ja. Wtedy zwrócił się ku jodze jako sposobowi na odnalezienie równowagi i uzdrowienie.

Zanurzając się głębiej w praktykę, odkrył, że joga pomogła mu nie tylko fizycznie, ale także mentalnie i emocjonalnie. Dawała mu poczucie jasności, spokoju i celu, którego wcześniej nie znał. Był zdumiony przekształcającą mocą jogi i tym, jak pozytywnie wpłynęła na każdy aspekt jego życia.

Zainspirowany własną osobistą podróżą podjął decyzję o porzuceniu kariery w korporacji i podjęciu pracy jako nauczyciel jogi. Chciał dzielić się darem jogi z innymi i pomóc im doświadczyć tej samej przemiany, jaką przeszedł.

To unikalne połączenie umiejętności i doświadczeń pozwala mu wprowadzić świeże spojrzenie na praktykę jogi i zaoferować swoim uczniom holistyczne podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Styl nauczania:

Styl nauczania Priyanka jest nasączony dynamicznym i płynnym charakterem jogi Vinyasa, a także precyzją i zasadami ustawienia swojego rodowodu. Jego zajęcia są pełne energii, wyzwań i inspiracji, a on sam przekazuje zaraźliwy entuzjazm podczas każdej sesji. Bez względu na to, czy jesteś początkujący czy doświadczony jogin, jego zajęcia sprawią, że poczujesz pełnię energii, moc i inspirację.

Podsumowując, Priyank to prawdziwy skarb w świecie jogi. Jego wyjątkowe połączenie wiedzy biznesowej i ekspertyzy związanej z jogą sprawia, że jest cennym i poszukiwanym nauczycielem, a jego pasja do praktyki jest zachęcająca. Jeśli szukasz sposobu na podniesienie swojej praktyki na wyższy poziom i odkrycie przekształcającej mocy jogi, nie musisz szukać dalej – Priyank jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

28 maj 2023

Czas

14:00 - 16:30

Koszt

zł120.00

Etykiety

mindfulness

Lokalizacja

Joga w Leśnicy
ul. Trzmielowicka 7/9, Wrocław
Kategoria

Następne wydarzenie

Chcesz otrzymać ofertę specjalną?

Omm ✨ My też nie lubimy spamu

Please wait...

Namaste