loading

Regulamin studio

§1 Zasady ogólne

 1. Studio Joga w Leśnicy otwarte jest 10 minut przed każdymi zajęciami i zamykane na czas trwania zajęć. Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia. Z uwagi na komfort i koncentrację osób praktykujących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy. Jeżeli uczestnik przybędzie szybciej na swoje zajęcia a Joga w Leśnicy będzie jeszcze zamknięte, oznacza to, że trwają jeszcze wcześniejsze zajęcia i należy poczekać na otwarcie Joga w Leśnicy. Komfort współuczestników i prowadzących jest dla nas bardzo ważny.
 2. Na zajęcia nie należy przychodzić bezpośrednio po posiłku. Wskazana przerwa to minimum 1-1,5 godziny.
 3. Z uwagi na szczególną dbałość o zachowanie czystości, w obrębie Studio poruszamy się bez obuwia, każdy uczestnik obowiązany jest do pozostawienia go w specjalnej strefie butów.
 4. Studio Joga w Leśnicy jest wyposażone w akcesoria niezbędne do wykonywania ćwiczeń na poszczególnych zajęciach, m.in. maty, koce, klocki, paski. Z udostępnionego sprzętu prosimy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Po każdych zajęciach należy wyczyścić i odłożyć sprzęt na miejsce.
 5. Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsca w systemie Fitssey http://grafik.jogawlesnicy.pl
 6. Rezerwację zajęć należy odwołać na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, nie odwołana rezerwacja lub odwołanie jej w czasie krótszym niż 24 godziny przed zajęciami będzie automatycznie ściągane z karnetu jako wykorzystane wejście.

§2 Obowiązki uczestników

 1. Wszystkie dolegliwości lub pogorszenie samopoczucia utrzymujące się od kilku dni bądź występujące w danym dniu, należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 2. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w zajęciach. Jest zobowiązany do udzielenia informacji o swoim stanie zdrowia prowadzącemu, zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to wszelkich niedyspozycji ruchowych, w szczególności odbytych/trwających kontuzji, długotrwałego leczenia, przyjmowania leków mogących wpłynąć na sprawność psychofizyczną, przebytych operacji (w tym gojące się rany, okres rekonwalescencji pooperacyjnej), jak również w przypadku kobiet w ciąży. Ponadto, wszelkie zmiany zachodzące w trakcie uczestnictwa w zajęciach, uczestnik obowiązany jest aktualizować na bieżąco poprzez ustną informację. Niedopełnienie omówionego w niniejszym punkcie obowiązku, będzie każdorazowo poczytywane jako rażące naruszenie postanowień regulaminu, w następstwie czego uczestnik zostanie wydalony z aktualnie prowadzonych zajęć przy jednoczesnym odmówieniu dalszego uczestnictwa. Joga w Leśnicy zastrzega sobie taką możliwość oraz zobowiązuje się do wypłaty należności z tytułu niewykorzystanego karnetu, zgodnie z cennikiem.
 3. Uczestnik zajęć powinien podpisać regulamin i kwestionariusz uczestnictwa w zajęciach, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć w Joga w Leśnicy. Szczegółowe wypełnienie formularza oraz aktualizacja w miarę potrzeby, zawartych w nim informacji, jest warunkiem konieczności dopuszczenia do uczestnictwa w poszczególnych grupach.

§3 Płatności

 1. Sprzedawcą usług jest VSTUDIO, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołowiana 2/4/120, 53-434 Wrocław, NIP 7542576496, Regon 532409556.
 2. Zakupu usług można dokonać poprzez przelew na rachunek lub gotówką w studio.
 3. Opłaty za zajęcia wpłacane są z góry, przed pierwszymi zajęciami. Ceny zawarte w cenniku nie podlegają negocjacjom.
 4. Karnety oraz zaproszenia obowiązują na wszystkie planowane zajęcia w Joga w Leśnicy.
 5. Z dniem upływu ważności karnetu wszystkie niewykorzystane zajęcia są anulowane. Karnet ważny jest 30 dni od aktywacji. Karnet aktywowany jest w momencie pierwszej zrealizowanej rezerwacji. Za zrealizowaną rezerwację uważa się także rezerwację odwołaną na mniej niż 24 godziny przed planowanym czasem zajęć.
 6. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi oraz nie są przenoszone na kolejne miesiące.
 7. Niewykorzystany karnet nie podlega przedłużeniu.
 8. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 9. Uczestnik, który posiada wykupiony Karnet lub Wstęp jednorazowy możeuczestniczyć w dowolnie wybranych przez siebie zajęciach, jeżeli dokonał rezerwacji zajęć lub pomimo braku rezerwacji, jeżeli liczba uczestników na zajęciach nie jest kompletna.
 10. Reklamacje dotyczące karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 14 dni.
 11. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu nazajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa, a umowa trwa do czasu jej zakończenia.

§4 Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem Joga w Leśnicy.
 2. Zastrzegamy sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów itp. wdowolnym momencie, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników. Informacje o zmianach będą umieszczane w systemie https://grafik.jogawlesnicy.pl
 3. Studio Joga w Leśnicy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione naterenie obiektu, w tym również w pomieszczeniach stanowących szatnie. Wszelkie przedmioty znalezione przez pracowników na terenie Studio, dostępne będą w recepcji, a następnie zostaną wydane osobie zgłaszającej się w charakterze ich właściciela. Studio nie jest wyposażone w systemy umożliwiające bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów (np. szafki z zamkami), dlatego też uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą przedmiotów o znacznej wartości majątkowej. Jako, że Studio nie zapewnia odpowiedniego ich przechowywania, zwolnione jest z odpowiedzialności materialnej w szczególności z tytułu ich utraty, zniszczenia, zgubienia, uszkodzenia czy kradzieży. Uczestnicy, zabierając ze sobą ww. przedmioty, czynią to na własną odpowiedzialność.
 4. Na terenie Studia Joga w Leśnicy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektrycznych, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 5. Uczestnicząc w zajęciach wyrażasz zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć oraz filmów ze swoim wizerunkiem przez Studio Joga w Leśnicy. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
 6. Deklaracja udziału w zajęciach oznacza przyjęcie powyższego regulaminu i zasad funkcjonowania Studia Joga w Leśnicy.
 7. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu dotyczy każdego uczestnika pod rygorem unormowanym §2 pkt 2.